Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com

อัตราแลกเปลี่ยนพยากรณ์อากาศ

การสัมมนาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการตลาดในการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

 

            วันนี้ (3 พ.ค.2560) ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กรมการค้าภายใน กระทรวง     พาณิชย์ จัดการสัมมนาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการตลาดในการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครพนม กำแพงเพชร กาญจนบุรี สระแก้ว เข้าร่วมการสัมมนา มีการบรรยายสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2559/60 วิทยกร   ภาคเช้าโดย คุณสมชาย ศรีตระกูล ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณมณฑิรา พรหมพิทยายุทธ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

   

   

   

 
Powered by Allweb Technology.